موانع مصرف محصولات ارگانیک

محصولات ارگانیک و موانع مصرف آنها

ﮐﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎك، اکوسیستم‌ها و اﻧﺴﺎن را ﭘﺎﯾﺪارﻣﯽﺳﺎزد. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ و ﭼﺮﺧﻪﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﮑﯿﻪ دارد و ﺑﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﺛﺮﻫـﺎي ﻣﺸـﮑﻞ‌زا دارﻧـﺪ، واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﻧﺪارد. ﮐﺸﺎورزي ارﮔﺎﻧﯿﮏ روشﻫﺎي  ﺳﻨﺘﯽ، ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻮآوري را در ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﯿﺰد ﺗﺎ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد و آﺳﺎنﺳﺎزي ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ آن، ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب را، ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم مصرف کنندگان ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. با تمام این تفاسیر، برای پذیرش مصرف محصولات ارگانیک موانع و مشکلاتی وجود دارد از جمله:

۱- عدم اطلاع کافی مصرف کنندگان از مزایا و سلامت محصولات ارگانیک

۲- فقدان بازارهای لازم جهت فروش محصولات ارگانیک

۳- قیمت بالاتر محصولات ارگانیک که به نوبه‌ی خود به کاهش عملکرد در واحد سطح به علت عدم استفاده از نهاده های شیمیایی در کشاورزی ارگانیک مرتبط می شود.

۴- نگرانی و عدم اطمینان از وضعیت بهداشت و سلامت محصولات ارگانیک

۵- عدم اطمینان از ارگانیک بودن محصولات (شناسنامه دار نبودن محصولات ارگانیک)

۶- عدم دسترسی آسان به محصولات ارگانیک در مناطق مختلف

با توجه به مطالب فوق به نظر می‌رسد که، اطلاع رسانی به مصرف کنندگان در مورد نحوه تولید محصولات ارگانیک، بازرسی سخت‌گیرانه تولید محصولات ارگانیک، برچسب‌های خاص مشخص کننده محصولات ارگانیک، حمایت دولت و ایجاد بازارهای مخصوص عرضه محصولات ارگانیک می‌‌تواند از عوامل موثر بر توسعه مصرف محصولات ارگانیک باشند.

منابع

.Sundrum, A. (2001). Organic livestock farming: a critical review. Livestock Production Science, 67(3), 207-215‏

.Rointer SB, Darnhofer I, Somsook S and Vogl CR, 2009. Consumer perceptions of organic foods in Bangkok, Thailand. Food policy 33(2):112-121

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *