برنج

مراحل توليد برنج سالم

2008 05 08 23 33 00 484 20

حمايت از مصرف محصولات سالم

حمايت از مصرف محصولات سالم ، مهمترين ابزار تشويق کشاورزان به توليد و عرضه محصولات سالم است.محصولات کشاورزي در طول فصل زراعي توسط جانداران مختلفي مورد حمله قرار مي گيرند اين جانداران به نوبه خود توسط جانداران ديگري خورده مي شوند. به عبارتي ، طبيعت خود تعادل لازم را بين عوامل مختلف ايجاد مي کندوارد شدن سموم شيميايي به بخش کشاورزي و با هدف حفظ محصول در چند دهه اخير نتوانسته است الگوي پايداري را ارائه دهد، زيراسموم شيميايي اگر چه تحت نام آفت کش ، قارچ کش ، علف کش و امثال آن توليد و به فروش مي رسند ، ولي در واقع همگي زيست کش هستند و زماني که وارد محيط شوند، همه جانداران را نابود مي کنند وبراي سلامتي انسان هم مضر هستند.

آفات محصولات کشاورزي نه تنها در اين مدت طولاني توسط سموم شيميايي از بين نرفته اند، بلکه هر ساله تعداد آنها بيشتر شده است زيرا در مدت کوتاهي جمعيت هاي مقاوم به سموم شيميايي رشد مي کننداين مقاومت باعث مصرف سموم خطرناک تر و قوي تر مي شود. کشاورزان چنين تصور مي کنند کيفيت سموم به قدرت کشندگي آنها مربوط است و همين مسئله موجب شده است تا هر ساله سموم خطرناک بيشتري مصرف شوند 

ويژگي هاي محصول سالم

توليد محصولات سالم از جنبه هاي اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي داراي اهميت اند. از نظر اقتصادي براي توليدکننده و مصرف کننده مناسب است. چون خالص است و مخلوط با ساير انواع برنج نيست، از نظر کيفيت پخت مطلوب است. همچنين عاري از مواد مضر است که سلامت انسان را به مخاطره نمي اندازد . از نظر اقتصادي هزينه هاي نهاده هاي شيميايي کاسته مي شود و چون بدون واسطه عرضه مي شود براي کشاورز و مصرف کننده مقرون به صرفه استاز نظر ملي مي تواند به حذف يارانه هاي متعلق به سموم شيميايي کمک کند و يارانه ها را به سوي بهبود سلامت جامعه از طريق توليد محصولات سالم ، هدايت کنداز نظر زيست محيطي مانع از آلودگي خاک ، آب و نابودي جانداران مي شود که منابع تأمين کننده حيات انسان ها هستند

 مديريت بهينه محصول 

توليد محصول نيازمند مديريت مستمر کشاورز بر مزرعه است . براي کنترل عوامل خسارت زا در شيوه توليد برنج سالم ، علف هاي هرز از طريق کشت توأم برنج با اردک کنترل مي شود. اردک تقريباً از کليه علف هاي هرز و آفات بدون وارد کردن خسارت به شالي تغذيه مي کندفضولات آن به عنوان کود مورد استفاده گياه قرار مي گيرد که باعث حاصلخيزي خاک و افزايش عملکرد شالي و کيفيت محصول مي شود.اردک با بهم زدن گل و لاي شاليزار باعث تهويه خاک و توسعه ريشه ها مي شود که اين عمل به سلامت گياه کمک مي کندبيماري ها با بهبود شيوه کشت و استفاده از روش هاي مکانيکي ، نصب تله ، پرورش ماهي در شاليزار و … کنترل مي شوند. بنابراين هيچگونه سمي در اين گونه شاليزارها استفاده نمي شود.

انتخاب زمين

زمين شاليزاري که انتخاب نمودم داراي خاک حاصلخيز مي باشد همچنين داراي آب مستقل و سيستم زهکشي مناسب مي باشد. مساحت زمين شاليزاري براي توليد محصول سالم 2000هزار متر مربع مي باشد. از کود دامي پوسيده به مقدار 4 تن در اين 2000هزار متر مربع استفاده نمودم. کود دامي پوسيده براي افزايش حاصلخيزي خاک در طول فصل زراعي. براي فصل زراعي قبل از برنج مي توان تناوب کشت را انجام داد. مناسب ترين تناوب قبل از برنج، کشت شبدر برسيم مي باشد. بطوريکه از لحاظ امکان کشت برنج در زمان مناسب باعث افزايش حاصلخيزي خاک مي شود.

شخم اول 

براي خزانه در اسفند و براي زمين اصلي اواسط فروردين با گاو آهن برگردان تا عمق 15تا 20 سانتي متر عمل شخم را انجام دادم.

2008 05 08 23 56 50 328 20

2008 05 09 00 02 58 609 20

2008 05 09 00 02 58 562 19

تهيه بذر

براي تهيه بذر شما مي توانيد از بذور گواهي شده که توسط مراکز خدمات جهاد کشاورزي توزيع مي شود تهيه کنيد.البته بعضي از کشاورزان با آشنايي از روش تهيه بذر هر ساله خودشان قسمتي از مزرعه را براي تهيه بذر انتخاب مي کنند و بذور مورد نياز براي فصل زراعي آينده را تهيه مي کنند.

انتخاب رقم

در اسفند، براي توليد اقتصادي، دوره رشد، کيفيت، و تحمل به آفات و بيماريها و ساير شرايط، با مشورت کارشناسان و محققان برنج ارقام محلي را انتخاب نمودم به جهت کاهش استفاده از کود و سم.

محل خزانه

در اسفند ماه، محل خزانه را براساس حاصلخيز بودن خاک مزرعه و دسترسي آسان به آب و زهکشي مناسب، و همچنين تابش خورشيد بر محل خزانه انتخاب نمودم سعي کردم نسبت به آلودگي شديد آفات مبرا باشد. همچنين از نظر علف هاي هرز عاري باشد.

2008 05 09 13 29 23 609 20

2008 05 09 13 29 23 609 19

ميزان بذر

مقدار 50 تا 40 کيلو گرم بذر براي يک هکتار زمين کافي مي باشد. البته بذور بايد مناسب، قوي، درشت عاري از علف هرز و آفات و بيماريها باشد.

2008 05 09 13 40 20 828 20

سبک و سنگين کردن بذر

با استفاد از محلول آب و نمک که با معيار شناور بودن تخم مرغ تازه در محلول آب و نمک اقدام به سبک و سنگين کردن بذور می نماییم بطوريکه بذور پوک و نارس را جدا می نماییم.

2008 05 09 13 52 29 203 20

2008 05 09 13 52 29 171 19

 24ساعت در داخل آب خالص قرار دادم تا خواب بذر از بين برود.

ضد عفوني بذر

بذور را بعد از 24 ساعت از آب خالص خارج نموده آنگاه براي از بين بردن آفات و بعضي از بيماريها ضد عفوني مي کنيم. اين کار در حقيقت نوعي پيشگيري مي باشد.

 2008 05 09 14 10 24 421 20

هم زدن و آبدهي بذر

هر دوازده ساعت جهت تامين رطوبت و هوادهي، بذور را در آب ولرم که دماي آن 40 الي30 درجه سانتي گراد بود آب پاشي می نماییم.

 2008 05 09 14 16 33 937 20

2008 05 09 14 16 33 937 19

اندازه مناسب جوانه براي بذر پاشي

بذور جوانه زده که به صورت يکنواخت مي باشد بطوريکه اندازه ريشچه و ساقچه حدود نيم سانتي متر است مناسب مي باشد.

 2008 05 09 14 22 24 281 20

تراکم بذر پاشي در خزانه

حدود 100 گرم بذر در متر مربع مناسب است.

البته نوع رقم کمي در اين مورد تفاوت دارد بايد از نظرات کارشناسان و محققان استفاده نمود.

2008 05 09 14 26 38 421 20

مساحت خزانه

براي يک هکتار زمين شاليزاري نياز به 250 تا 300 متر مربع خزانه احتياج است. خزانه ها بصورت جوي پشته(ايستگاهي) توصيه مي شود.


ابعاد خزانه 

طول پشته را 15 متر، عرض پشته را 5/1-2/1 عرض جوي ها80-70 سانتي متر درست مي کنيم. پشته را طوري بايد درست کنيم که مسطح و بدون چاله باشد.

2008 05 09 14 33 13 156 20

2008 05 09 14 33 13 156 19

پوشش خزانه

بعد از بذر پاشي، روي خزانه ها را با کمان چوبي يا ميله گرد آهني نصب کرده و سپس روي آن را با نايلون های مناسب کاملا مي پوشانيم.

2008 05 09 14 38 10 140 20

2008 05 09 14 38 10 125 19

آبياري خزانه

در چند روز اول بذر پاشي نبايد روي بستر آب باشد. معمولا رطوبت گل کافي است.در صورت نياز در صبح ها بصورت جرياني آب داده شود. و بلافاصله زهکشي شود. تا روي بستر آب قرار نگيرد. پس از دو تا سه برگ شدن و همزمان با هوادهي گياهچه ها، وقتي گياهچه به حدود 3 برگه رسيدن بايد پاي بوته ها بايد آب وجود داشته باشد. از ماندابي آب بايد پيش گيري نمود.

هوادهي خزانه

در مرحله سه برگي شدن لازم است مرحله به مرحله بويژه در روزهاي گرم نسبت به هوادهي و مطابقت دادن گياهچه به شرايط آب و هوايي طبيعي اقدام نمود.

2008 05 09 14 48 04 812 20

2008 05 09 14 48 04 812 19

شرايط گياهچه هاي توليد

گياهچه هاي پرورش يافته نه تنها از لحاظ يکنواختي و سرسبزي مي بايست مورد توجه قرار گيرند بلکه از لحاظ ارتفاع بوته و طول ريشه و نيز ريشه دواني مطلوب و به رنگ سفيد فعال باشند.

همچنين گياهچه برنج مي بايست ساقه هاي قطور داشته باشد يعني ضعيف و لاغر نباشد.


زمان انتقال نشاء

ارديبهشت، حدود 30 الي 25 روز از سن نشاء گذشته باشد همچنين ارتفاع حدود 25 سانتي متر و 5 الي 4 برگه باشند.

زمان مناسب نشاء کاري

اوايل ارديبهشت، بهترين زمان نشاء کاري دهه دوم ارديبهشت مي باشد.

فاصله نشاء کاري

براي ارقام محلي زودرس به فاصله 40در15 و 20در 15 سانتي متر مي باشد.

تعداد نشاء در هر کپه

در صورت توليد نشاهاي قوي، 1 تا 2 خال کافي است براي اطمينان مي توان تا 3 خال در هر کپه کشت نمود. نشاکاري با بوته هاي زياد باعث رقابت منفي و نيز کاهش محصول مي شود.
 
 

مديريت آب در اوايل نشاکاري برنج

آبياري در شاليزار ضمن تامين نياز آبي گياهچه ها در صورت کنترل ارتفاع آب باعث پيشگيري از گسترش رشد علف هاي هرز خواهد شد.

 

روش هاي کنترل علف هاي هرز

 ضمن رعايت يک سري اصول پيشگيري شامل بذر خالص، خزانه مناسب، مبارزه مکانيکي، روش هايي نظير مديريت آب در زمين اصلي، استفاده از اردک در شاليزار و نيز مبارزه دستي با علف هاي هرز پيشنهاد مي گردد.

 

 رها سازي جوجه اردک ها

 اواخر ارديبهشت به منظور کنترل بيولوژيکي علف هاي هرز و بعضي آفات و نيز افزايش حاصلخيزي خاک تعداد 300-250 جوجه اردک با سن دو هفته اي براي يک هکتار شاليزار توصيه مي شود.

 حدود 10 روز بعد از نشاکاري زمانيکه گياهچه استقرار پيدا نمودند.مي توان جوجه اردک هاي مورد نظر را در شاليزار رها سازي کرد.محصور بودن شاليزار با سيم توري يا وسايل ديگر ضروري است.

مديريت تغذيه و پرورش جوجه اردک ها 

تغذيه يک بار در روز کفايت مي نمايد و بهتر است غروب انجام شود. با مشورت کارشناسان دامپروري از مواد غذايي نظير سبوس برنج و باقي مانده مواد غذايي خانوار نظير نان … استفاده شود.
 
براي واکسيناسيون و امور دارو و درمان با مشورت دامپزشک اقدام نمود. 

2008 05 12 05 40 58 187 20

5 روز بعد از رها سازي جوجه اردكها در مزرعه برنج سالم

 

بعد از 20 روز از نشاي برنج در مزرعه برنج سالم شاهد رشد خوب نشاء همراه با پنجه زني – اردكها تمام علف هرز مزرعه را از بين بردند.

2008 05 16 15 49 04 656 20
آسيابك در حال شكار پروانه كرم ساقه خوار برنج مي باشد سالم گرفته شد.

2008 05 30 06 54 56 687 20
 
با توجه به استفاده تلفيقي شامل به زراعي، زنبور تريکوگراما و نيز اردک جمعيت برگخوار کنترل خواهد شد. در صورت مشاهده خسارت اقتصادي با استفاده از کرت دستجات روي گياهچه و تکان دادن برنج باعث پايين افتادن کرم برگخوار شده و اردکها براحتي از آن تغذيه مي کنند.
بعلت عدم استفاده از سموم در مزرعه برنج سالم شما ميتوانيد جانداران مفيد را ببينيد.
2008 05 30 07 28 53 265 20
2008 06 05 21 28 37 265 19
استفاده از ماسه رودخانه اي براي مزرعه سالم
عنكبوت يكي از جانداران مفيد در مزرعه مي باشد . به دليل عدم استفاده از سموم شما مي توانيد آن را در مزرعه خود ببينيد. 
عنكبوت پروانه كرم ساقه خوار را شكار مي كند.
 

ظهور نخستين خوشه برنج سالم 

2008 06 16 15 16 24 421 20

جانوران براي برقراري ارتبا ط بين افراد يك گونه ويا با گونه هاي ديگر از مواد شيميايي مخصوصاستفاده مي كنند كه به آنها فرمون ميگويند.

 

اين مواد غالبا فرار بوده و توسط غده هاي مخصوصي به خارج ترشح مي شوند

pheromone

فرمون هاي جنسي پروانه ساقه خوار برنج
chilo suppressalis wik
براي اولين بار در سال 1957 ساخته شد.


2008 06 23 06 46 38 078 20 

اردكها كاملا بزرگ شدند . به دليل ظهور خوشه ها و رسيدن به مرحله شيري و سفت شدن دانه ها اردکها را از مزرعه خارج می شوند.

2008 06 30 22 38 44 453 20

خوشه هاي برنج در مزرعه سالم كمي بلندتر از مزارع اطراف است داراي دانه درشت 

اثري از بيماري بلاست چه در مرحله قبل از خوشه وچه در مرحله بعد از خوشه

 
 

بازدید دانشجویان و عموم مردم از مزرعه برنج سالم

2008 06 29 05 26 06 984 20

برداشت برنج سالم در تاريخ باحضور مهندس امير خيرلله پور رييس مركز خدمات جهادكشاورزي و ناظرين برنج شهرستان بابلسر و كشاورزان.

2008 08 27 22 15 08 890 20
2008 08 27 22 11 59 328 20
2008 08 27 22 09 04 250 20

مزرعه برنج سالم متعلق به مهندس كريم باباجاني ميباشد . در مرحله نخست هنگام نشاكاري كشاورزان باور نداشتند، اما مرور زمان آن را قبول نمودند. تعداد زيادي از كشاورزان سال زراعي آينده به اين شيوه برنج سالم توليد خواهند كرد . جامعه سالم به محيط زيست سالم و مواد غذايي سالم احتياج دارد.

2008 07 24 22 18 54 937 20

منبع : http://www.berenge.com

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *